ZDROWOZYJ.PL

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25.09.2020 R.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego www.zdrowozyj.pl, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2.Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.zdrowozyj.pl (dalej w skrócie ZDROWOZYJ.PL) jest Agnieszka Kwiatek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Kwiatek Studio Treningu AK ul. Ułańska 7, 40-887 Katowice.

3.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zdrowozyj.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

4.Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących zmiany prawne i organizacyjne sklepu internetowego.

6.Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji o zmianie Regulaminu.

7.Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika bądź korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie oraz odnośnika do nowego dokumentu.

8.W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

1.Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

2.Użytkownik ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w godzinach otwarcia biura obsługi klienta tj. w dni robocze w godzinach 9:00-16:00, w każdy z poniższych sposobów:

a. poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@zdrowozyj.pl

b. przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego

W przypadku e-maili wysyłanych poza godzinami otwarcia biura obsługi klienta odpowiedź na nie następować będzie nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym.

3.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika sklepu treści o charakterze bezprawnym.

4.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

Konto użytkownika

1. ZDROWOZYJ.PL świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej sklepu Konta Użytkownika. Dzięki niemu, po każdorazowym zalogowaniu się, użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, aktualizacja danych konta, zapamiętanie adresu wysyłki towaru, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

2.Rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.

3.Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna. Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.

4.Aby dokonać rejestracji konta Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

a. kliknąć przycisk „Konto” znajdujący się na górnym pasku, a następnie przycisk „Zarejestruj się”

b. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko, adres email, hasło i opcjonalne datę urodzenia, a następnie zaznaczyć potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi warunkami użytkowania sklepu (Regulaminem Sklepu) oraz Polityką prywatności i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Zapisz” znajdujący się w widoku zakładania konta.

5.Alternatywnie do sposobu opisanego w ust. 4, Użytkownik może również założyć Konto Użytkownika na stronie internetowej Sklepu poprzez dokonanie zakupu Towarów bez rejestracji, a następnie uzupełnienie panelu „Utwórz konto” znajdującego się w widoku podsumowania złożonego zamówienia.

6.Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.

7.Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

8. ZDROWOZYJ.PL jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.

9.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

10.Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zdrowozyj.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu adresu e-mail zarejestrowanego w Sklepie.

11.Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

Proces zamawiania towarów

1.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu www.zdrowozyj.pl.

2.W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:

a. wejść na podstronę danego towaru i po zapoznaniu się z jego opisem i ceną, umieścić towar na liście zamówienia korzystając z przycisku „Dodaj do koszyka”. (Jeśli Towary są oferowane w różnych konfiguracjach – dokonuje ich wyboru przed dodaniem do koszyka),

b. po przejściu do widoku „Twój Koszyk” należy zalogować się do konta bądź w przypadku zamówienia bez rejestracji konta wypisać w odpowiednich oknach dane osobowe niezbędne do dokonania zamówienia: imię, nazwisko, adres email, a następnie zaznaczyć potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi warunkami użytkowania sklepu (Regulaminem Sklepu) oraz Polityką prywatności i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Dalej”

c. po przejściu do widoku „Adresy” wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia oraz nacisnąć przycisk „Dalej” d. po przejściu do widoku „Dostawy” wybrać sposób dostarczenie towaru oraz nacisnąć przycisk „Dalej”

e. po przejściu do widoku „Płatność” wybrać metodę płatności, oraz w każdym przypadku zaznaczyć wymagane check-box’y, a następnie kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, aby dokończyć proces.

3.Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia i zawarcia umowy. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.

5.Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a ZDROWOZYJ.PL jako Sprzedawcy.

6.W przypadku nieotrzymania zapłaty on-line przez ZDROWOZYJ.PL, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7. ZDROWOZYJ.PL w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej.

8.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ceny

1.Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Przesyłki.

2.Do Ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3.Cena Towaru podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i ZDROWOZYJ.PL. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez ZDROWOZYJ.PL zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4. ZDROWOZYJ.PL zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Dostępność zamówionych towarów

1.W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Formy płatności za zamówienie

1.Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób:

a. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera.

b. Wpłata poprzez system płatności TPay – szybki przelew, płatność kartą kredytową. Wygodna i natychmiastowa forma płatności, bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu. Płatność przed odbiorem towaru poprzez system płatności (TPay), to najszybszy i najpewniejszy sposób nabycia towaru. Dane kart kredytowych są w serwisie bezpieczne - użyte są tylko do obsługi danej transakcji, a połączenie przy płatności jest szyfrowane. W trosce o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w systemie płatności (TPay), obsługa sklepu może poprosić o weryfikację zamówienia opłaconego przez TPay - mailowo (poprzez adres e-mail klienta)

2.Uwaga! Sklep Internetowy ZDROWOZYJ.PL nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do ZDROWOZYJ.PL na adres: kontakt@zdrowozyj.pl

Czas realizacji zamówienia

1.Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych, w przypadku: a. wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. b. wybrania jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu 100% wpływu należności za zamówiony towar.

2.Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez ZDROWOZYJ.PL przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.

4.W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, ZDROWOZYJ.PL niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania.

5.Czas realizacji przesyłki i jej dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

Koszty i sposoby dostarczenia towarów oraz czas ich dostawy

1.Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie.

2.ZDROWOZYJ.PL oferuje następujące sposoby dostarczania towarów:

a. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200zł, dotyczy wszystkich zamówień bez względu na metodę płatności oraz sposób wysyłki, wyłącznie na terenie Polski.

b. Przesyłka poprzez Paczkomaty InPost przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-2 dni roboczych). Przesyłka Paczkomaty InPost nie obsługuje zamówień złożonych z wysyłką za pobraniem. Koszt przesyłki – 12,99zł.

c. Przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-3 dni roboczych). Koszt przesyłki – 14,99 zł.

d. Przesyłka kurierska za pobraniem (czas dostawy 1-3 dni roboczych), płatność regulowana u kuriera. Koszt przesyłki – 23,99zł.

e. Istnieje możliwość osobistego odbioru produktów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w naszym punkcie handlowym - Studio Treningu Good Vibes w Katowicach, ul. Ułańska 7 we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-18:00. W celu umówienia odbioru prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 731-796-666.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy – zwroty & wymiana towaru

1.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

2.Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa ZDROWOZYJ.PL jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

a. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zdrowozyj.pl z formularzem odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”

b. przez wypełnienie formularza dostepnego on-linew zakładce "Zwroty i reklamacje" i dołączenie go do przesyłki zwrotnej

4.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 2. powyżej.

5.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, ZDROWOZYJ.PL zwraca Klientowi otrzymane płatności za towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym ZDROWOZYJ.PL została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 7. poniżej.

6.Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

7.ZDROWOZYJ.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

8.Zwrotu Rzeczy należy odesłać na adres: ZDROWOZYJ.PL ul. Ułańska 7, 40-887 Katowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ZDROWOZYJ.PL o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany produkt nie może nosić jakichkolwiek znamion używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie nienaruszonym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

9.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem umowy sprzedaży są towary:

a. zapieczętowane, a których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i ze względów higieniczno – zdrowotnych nie mogą zostać zwrócone,

b. ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin do użycia, c. połączone, po dostarczeniu, z innymi rzeczami w sposób nierozłączny

10.Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.

11.Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827)

14.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

Reklamacje

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ZDROWOZYJ.PL ponosi odpowiedzialność za wady.

2.Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym ZDROWOZYJ.PL może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona i zgłoszona w procesie reklamacyjnym w okresie do zakończenia terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości /w przypadku produktów posiadających takie oznaczenia/ lub do dwóch lat od daty wydania produktu Klientowi /w przypadku pozostałych produktów/.

3.Reklamacji może dokonać tylko Zamawiający.

4.Reklamację należy złożyć drogą pocztową, przy czy, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez ZDROWOZYJ.PL formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym w zakładce „Zwroty i reklamacje”), który należy wydrukować i wypełnić, a następnie odesłać wraz z towarem na adres: ZDROWOZYJ.PL ul. Ułańska 7, 40-887 Katowice.

5.Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne.

6. ZDROWOZYJ.PL rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail.

7.Reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

8.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za zakupiony towar na wskazane w formularzu konto bankowe.

9.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w formularzy reklamacyjnym, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

Wystawienie faktury

1.W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

2. ZDROWOZYJ.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

3.Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).

4.Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.

5.Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia – poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy – udzielonej akceptacji, o której mowa w ust. 3 powyżej.

Newsletter

1.W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez ZDROWOZYJ.PL informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”.

2.Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów marki ZDROWOZYJ.PL, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, oraz inne wiadomości dotyczące marki ZDROWOZYJ.PL oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z marką ZDROWOZYJ.PL.

4.Każdy Newsletter zawiera:

a. informację o ZDROWOZYJ.PL jako nadawcy Newslettera,

b. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

5.Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6.Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na stronie internetowej www.zdrowozyj.pl: a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej, b. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

7.Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

8.Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

9.Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez przesłanie ZDROWOZYJ.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): kontakt@zdrowozyj.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

Przetwarzanie danych osobowych

1.W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość ZDROWOZYJ.PL przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityce prywatności.

Witaj w naszym wspaniałym świecie

Witaj w naszym wspaniałym świecie

Witaj w naszym wspaniałym świecie

Wpisz swój adres email. Otrzymasz tymczasowy link do zresetowania swojego hasła.